شبکه قالب ها در زبان فارسی
Persian FrameNet

کتاب (Book)

کتاب (Book)