شبکه قالب ها در زبان فارسی
Persian FrameNet

شبکه قالبی در زبان های دیگر (FrameNet in Other Languages)

شبکه قالب ها در زبان های دیگر

n      Spanish (Barcelona; Carlos Subirats)

n      German (Saarbrücken; Manfred Pinkal)

n      Japanese (Tokyo; Kyoko Ohara)

n      Swedish (Lund; Ake Viberg)

 

سایت فرم نت زبان ژاپنی

 سایت فرم نت زبان ژاپنی تنها با 10 واژه شروع کرده است و حدودِ 30 قالب دارد که بسیار محدود است و تنها صفحه SQL را تدوین کرده است. برای مطالعه بیشتر می توان به لینک زیر رجوع کرد.

http://framenet2.icsi.berkeley.edu/frameSQL/jfn23/notes/index.html

 

سایتِ فریم نتِ زبان آلمانی

در سایتِ فریم نتِ آلمانی تنها 5 قالب را آماده کرده است.

Grooming

Eating and Drinking

Personal Relationship

Education

Travel

که می توان برای مشاهده وضعیت این سایت به لینکِ های زیر مراجعه کرد.

http://coerll.utexas.edu/mfn/personal_relationship

http://www.coerll.utexas.edu/mfn/frames/eating-and-drinking

http://coerll.utexas.edu/mfn/frames/grooming

http://www.coerll.utexas.edu/mfn/frames/education

http://www.coerll.utexas.edu/mfn/frames/travel

 تنها لینک های موجود در این سایت، لینک های این 5 قالب است و لینک های واحدهای واژگانیِ موجود در هر قالب با لینک مدخل واژگانیِ هر کدام است که جمعاً 90 واحد واژگانی و 5 قالب را شامل می شود. برای مشاهده یک نمونه مدخل واژگانی به لینک زیر رجوع شود.

http://coerll.utexas.edu/mfn/node/137

البته کاری که این سایت کرده است مقایسه ای میان زبان انگلیسی و زبانِ آلمانی در هر قالب و مدخلِ واژگانی انجام داده است.

فریم نت دوزبانه

در سایتی که روی فریم نت دوزبانه کار میکند:

http://www.cs.ust.hk/~hltc/BiFrameNet/

این سایت دو بخش دارد:

این سایت در بخش اول دو نوع فهرست بندی آورده شده که می توان انتخاب کرد.

1.       نوع اول تقسیم بندی بر اساس قالب ها می باشد .  فهرست بندی بر اساس قالب ها در لینک زیر آمده است:

http://www.cs.ust.hk/~hltc/BiFrameNet/ontology/index.html

که با وارد شدن در هرکدام تمام واحدهای واژگانی موجود در هر قالب را که در سایتِ فریم نتِ اصلی وجود دارد می توان دید البته بدون هیچ لینکی به صفحه ای دیگر.

2.       اما در فهرست بندی بر اساسِ واحدهای واژگانی می توان فهرست واحدها را همراه با قالبِ مورد نظر دید که 6904 واحد واژگانی را وارد کرده است.

http://www.cs.ust.hk/~hltc/BiFrameNet/ontology/index_lex.html

  قسمت دوم در حال آماده شدن می باشد و هیچ اطلاعاتی فعلاً قابل نمایش نیست.

http://www.cs.ust.hk/~hltc/BiFrameNet/examples/index.html

 سایتِ فریم نتِ در برزیل

http://www.ufjf.br/framenetbr/dados/